Cyrillic Kerning Pairs with „Г“ / „г“

Content
ГА ГД ГЛ ГО ОЛ РД гд гж гл гл ЪХ

Cyrillic kerning pairs for Гг

ГА

Kerning class: LEFT Kerning class: RIGHT
Uppercase glyphs
[Г Ѓ Ґ Ӷ Ғ Ӻ] ±
Uppercase glyphs
± Л Ѧ Ӑ Ӓ Ꙙ /uni04100300 (Acyrgrave)]
@uni0413_ = [uni0413 uni0403 uni0490 uni0492 uni04F6 uni04FA]; @_uni0410 = [uni0410 uni041B.loclBGR uni0466 uni04D0 uni04D2 uniA658 uni04100300];
Text examples. Click to open
АГА ГАБ ГАВ ГАГ ГАД ГАЕ ГАЗ ГАИ ГАЙ ГАК ГАЛ ГАМ ГАН ГАО ГАП ГАР ГАС ГАТ ГАУ ГАФ ГАШ ГАЯ ЕГА ЗГА ИГА МГА НГА ОГА РГА СГА УГА ЭГА ЮГА ЯГА АВГА АГАВ АГАГ АГАМ АГАН АГАП АГАР АГАС АГАТ АГАУ АГАЧ АГАШ АГГА АЙГА АЛГА АМГА АНГА АРГА БАГА БГАН БГАУ БЕГА БИГА БОГА БУГА БЯГА ВАГА ВЕГА ВИГА ВОГА ГААГ ГААЗ ГААЛ ГААН ГААШ ГАБА ГАБЕ ГАБИ ГАБО ГАБР ГАБТ ГАБУ ГАБЫ ГАВА ГАВЕ ГАВИ ГАВР ГАГА ГАГИ ГАДД ГАДЕ ГАДЫ ГАЕВ ГАЕК ГАЕР ГАЖЕ ГАЗА ГАЗЕ ГАЗИ ГАЗО ГАЗЫ ГАИЙ ГАИС ГАИЧ ГАЙА ГАЙБ ГАЙЕ ГАЙН ГАЙО ГАЙС ГАЙЯ ГАКИ ГАКК ГАЛА ГАЛЕ ГАЛИ ГАЛЛ ГАЛО ГАЛС ГАЛТ ГАЛФ ГАЛЫ ГАЛЬ ГАЛЯ ГАМА ГАМЕ ГАМК ГАМЛ ГАММ ГАМП ГАМС ГАМУ ГАМЫ ГАНА ГАНГ ГАНИ ГАНК ГАНН ГАНО ГАНС ГАНТ ГАНФ ГАНЦ ГАНЧ ГАНЬ ГАОИ ГАОН ГАОЮ ГАРА ГАРД ГАРИ ГАРМ ГАРО ГАРР ГАРТ ГАРУ ГАРФ ГАРЦ ГАРШ ГАРЬ ГАСА ГАСС ГАТА ГАТЕ ГАТИ ГАТО ГАТС ГАТТ ГАТЫ ГАТЬ ГАУА ГАУК ГАУР ГАУС ГАУФ ГАУШ ГАУЯ ГАФТ ГАФЫ ГАХА ГАХН ГАЦИ ГАЦЬ ГАЧА ГАЧУ ГАША ГАШИ ГАЮИ ГАЯЗ ГАЯЛ ГАЁК ГЕГА ГИГА ГОГА ГУГА ДАГА ДЕГА ДОГА ДУГА ДЮГА ДЯГА ЕЛГА ЕРГА ЖИГА ЖОГА ЗГАР ЗЕГА ЗЫГА ИГАН ИГАТ ИЛГА ИНГА ИОГА ИРГА ЙОГА КАГА КЕГА КОГА КУГА ЛЕГА ЛИГА ЛОГА ЛУГА ЛЫГА ЛЬГА ЛЮГА ЛЯГА МАГА МЕГА МИГА МОГА МУГА МЫГА НАГА НГАУ НЕГА НИГА НОГА НУГА НЯГА ОГАЙ ОГАР ОГАУ ОЖГА ОЛГА ОНГА ОРГА ПЕГА ПОГА ПУГА ПЮГА РАГА РЕГА РИГА РНГА РОГА РПГА РТГА РУГА САГА СГАД СГАУ СЕГА СИГА СОГА СУГА СЫГА СЮГА ТАГА ТЕГА ТИГА ТОГА ТУГА ТЮГА ТЯГА УГАД УГАМ УГАН УГАР УГАФ УНГА УРГА ФИГА ФУГА ХАГА ХЮГА ЦАГА ЧАГА ЧИГА ЧОГА ЧУГА ЧЫГА ШАГА ШИГА ШУГА ЭГАШ ЭНГА ЮГАЙ ЮГАН ЮЗГА ЮНГА ЮРГА ЯГАН ЯГАУ ЯЛГА ЯНГА ЯРГА ЁГАН ЁРГА АБАГА АБГАР АГАВА АГАДА АГАЕВ АГАЛЫ АГАМА АГАМИ АГАМЫ АГАНА АГАНО АГАПА АГАПЭ АГАРА АГАРД АГАРО АГАРЬ АГАСИ АГАТА АГАХИ АГАЯН АДАГА АЗУГА АИБГА АЛГАЧ АМАГА АМЕГА АНГАД АНГАН АНГАР АНГАС АНГАТ АПГАР АРГАЙ АРГАЛ АРГАН АРГАС АРГАУ АРГАШ АРЕГА АСГАТ АФГАН АФЕГА АЧУГА АШУГА АЯГАН БАГАЖ БАГАЙ БАГАМ БАГАН БАГАТ БАЙГА БАЛГА БАНГА БАРГА БГАТЬ БЕГАР БЕГАС БЕГАЧ БЕЛГА БЕРГА БИГАШ БИГГА БИНГА БЛАГА БОГАЗ БОГАН БОГАЧ БОНГА БРАГА БРЕГА БУГАЗ БУГАИ БУГАЙ БУГАР БУГАС БУГАТ БУГАЧ БУЗГА БУЛГА БУРГА БХАГА БЫГАН БЫГАТ БЫЖГА БЮГАР ВАГАЙ ВАГАН ВАГАП ВАГАР ВАГАХ ВАЙГА ВАЛГА ВАНГА ВАРГА ВГАВТ ВЕГАС ВЕЙГА ВЕРГА ВИГАН ВИЛГА ВИРГА ВЛАГА ВОВГА ВОГАН ВОГАР ВОГАУ ВОЛГА ВОНГА ВОРГА ВЫГАР ВЫНГА ВЬЮГА ГААБА ГААГА ГААЗЕ ГААЛЬ ГААРА ГАБАЙ ГАБАТ ГАББЕ ГАБЕН ГАБЕР ГАБЕС ГАБЕТ ГАБИД ГАБИЙ ГАБИН ГАБИТ ГАБИХ ГАБИЯ ГАБОВ ГАБОН ГАБОР ГАБРА ГАБУН ГАБЫР ГАВАР ГАВАС ГАВЕЗ ГАВЕЛ ГАВЕН ГАВИА ГАВИТ ГАВИЯ ГАВКА ГАВЛИ ГАВНЁ ГАВОИ ГАВОТ ГАВРО ГАВРЫ ГАВЬЯ ГАВЁР ГАГАР ГАГАТ ГАГГА ГАГГО ГАГЕН ГАГЕР ГАГИЙ ГАГИК ГАГИН ГАГОЯ ГАГРА ГАГРЫ ГАГУА ГАГУШ ГАДАГ ГАДАП ГАДДА ГАДДИ ГАДЕЙ ГАДЕН ГАДЕС ГАДЖА ГАДЖИ ГАДЖО ГАДИЙ ГАДИР ГАДКО ГАДЛЯ ГАДОВ ГАДОН ГАДОР ГАДЬЯ ГАДЯЧ ГАЕВО ГАЕКА ГАЕРИ ГАЖАН ГАЖИН ГАЗ-А ГАЗ-Ю ГАЗАВ ГАЗАН ГАЗАХ ГАЗЕК ГАЗЕН ГАЗЕР ГАЗИЗ ГАЗИК ГАЗИС ГАЗИЯ ГАЗЛИ ГАЗНА ГАЗНИ ГАЗОК ГАЗОЛ ГАЗОН ГАИНА ГАИОМ ГАИТИ ГАИТЬ ГАИЩЕ ГАЙАК ГАЙАН ГАЙБА ГАЙВА ГАЙДА ГАЙДН ГАЙЕК ГАЙЕР ГАЙЗА ГАЙКА ГАЙКИ ГАЙКО ГАЙЛЬ ГАЙМА ГАЙНА ГАЙНЫ ГАЙОН ГАЙОТ ГАЙРО ГАЙЦЫ ГАЙЯР ГАКАР ГАККО ГАКОН ГАЛАЙ ГАЛАН ГАЛАР ГАЛАС ГАЛАТ ГАЛАЦ ГАЛЕБ ГАЛЕЙ ГАЛЕК ГАЛЕН ГАЛЕС ГАЛЕЯ ГАЛИБ ГАЛИИ ГАЛИК ГАЛИМ ГАЛИН ГАЛИС ГАЛИТ ГАЛИЧ ГАЛИЯ ГАЛКА ГАЛКИ ГАЛКО ГАЛЛА ГАЛЛЕ ГАЛЛИ ГАЛЛО ГАЛЛЫ ГАЛЛЬ ГАЛЛЭ ГАЛОЕ ГАЛОН ГАЛОП ГАЛОЧ ГАЛУА ГАЛУН ГАЛУТ ГАЛЬД ГАЛЬЕ ГАЛЬС ГАМАК ГАМАН ГАМАШ ГАМБА ГАМБИ ГАМБО ГАМЕН ГАМЕР ГАМЕС ГАМЗА ГАМЗЕ ГАМИД ГАМИЛ ГАМИО ГАМЛА ГАМЛЬ ГАММА ГАММЫ ГАМО- ГАМОВ ГАМОН ГАМОТ ГАМПА ГАМПР ГАМЭР ГАНАК ГАНАШ ГАНГА ГАНГЭ ГАНДА ГАНДИ ГАНДО ГАНДУ ГАНЕВ ГАНЕМ ГАНЕС ГАНЕЦ ГАНЖА ГАНЖИ ГАНЗА ГАНЗИ ГАНИН ГАНКА ГАНКЕ ГАННА ГАННС ГАНСО ГАНТА ГАНТИ ГАНТУ ГАНУС ГАНУШ ГАНЦЫ ГАНЧИ ГАНЬЕ ГАНЬО ГАОМИ ГАОНЫ ГАОЯН ГАПАР ГАПОН ГАПУР ГАРАЖ ГАРАИ ГАРАЙ ГАРАК ГАРАМ ГАРАН ГАРАХ ГАРАШ ГАРБЕ ГАРБО ГАРВА ГАРВИ ГАРГА ГАРГИ ГАРДА ГАРДЕ ГАРДИ ГАРДТ ГАРЕЙ ГАРЕМ ГАРЕН ГАРЕТ ГАРЕУ ГАРЗА ГАРИБ ГАРИН ГАРИП ГАРМО ГАРМС ГАРМУ ГАРНА ГАРНИ ГАРНО ГАРОН ГАРОС ГАРПЕ ГАРРЕ ГАРРИ ГАРРО ГАРСА ГАРТА ГАРУА ГАРУЗ ГАРУМ ГАРУН ГАРУС ГАРУТ ГАРФЕ ГАРЦЫ ГАСАН ГАСЕН ГАСИК ГАСИЯ ГАСКА ГАСЛО ГАСПЕ ГАССА ГАССИ ГАСТА ГАСТЕ ГАСТО ГАТАГ ГАТАЛ ГАТАН ГАТВА ГАТЕЦ ГАТИН ГАТКА ГАТОВ ГАТОН ГАТРИ ГАТТИ ГАТТО ГАТУН ГАТХА ГАТЧА ГАУДА ГАУДИ ГАУЗЕ ГАУКЕ ГАУЛА ГАУЛЬ ГАУПТ ГАУРИ ГАУСС ГАУТИ ГАУЧО ГАУЭР ГАФАР ГАФЕЗ ГАФКИ ГАФСА ГАФУР ГАФФЫ ГАХАЛ ГАХАМ ГАХАН ГАЦКО ГАЦУК ГАЦЦО ГАЧАГ ГАЧЕВ ГАЧЕК ГАЧКИ ГАШЕВ ГАШЕЙ ГАШЕК ГАШИМ ГАШИШ ГАШУМ ГАШУН ГАЭЛЫ ГАЭТА ГАЮИН ГАЯНА ГАЯНЭ ГАЁВО ГЕГАМ ГЕРГА ГИАГА ГИГА- ГИЖГА ГИМГА ГИРГА ГОГАЗ ГОГАН ГОНГА ГОРГА ГРЕГА ГУ-ГА ДАГАЗ ДАГАН ДАЙГА ДАРГА ДЕГАЙ ДЕГАС ДЖАГА ДЖИГА ДЖУГА ДЗИГА ДИГАО ДОВГА ДОГАД ДОГАН ДОЛГА ДОНГА ДРАГА ДРЕГА ДРОГА ДУГАЛ ДУГАН ДУГАР ДУГГА ДУНГА ДУРГА ДЫГАЙ ДЫГАТ ДЭГАН ЕГАИС ЕГАНА ЕГАНЫ ЕЖУГА ЕЛГАЙ ЕЛОГА ЕЛЬГА ЕЛЮГА ЕНГАЮ ЕНОГА ЕРГАК ЕРЫГА ЖАГАР ЖИГАН ЖИЛГА ЖОРГА ЖУГАЙ ЖУГАО ЗАГАЕ ЗАГАИ ЗАГАН ЗАГАР ЗВЯГА ЗГАРЫ ЗИГАН ЗИЛГА ЗИНГА ЗОГАР ИБОГА ИГАЗА ИГАЛА ИГАЛИ ИГАНЯ ИГАСИ ИИНГА ИНГАИ ИНГАР ИНГАШ ИОГАН ИОГАЧ ИОРГА ЙИДГА ЙОГАХ ЙОРГА КАГАЛ КАГАН КАГАТ КАГАЧ КАЙГА КАЛГА КАМГА КАНГА КАРГА КВАГА КГАСА КЕНГА КИГАН КИГАЧ КИГАШ КИНГА КИОГА КИРГА КЛЫГА КЛЯГА КНИГА КОГАЙ КОГАМ КОГАН КОЙГА КОЛГА КОНГА КОРГА КРАГА КРИГА КРЫГА КУГАЙ КУГАН КУГАЧ КУЛГА КУРГА КЬОГА КЁНГА КЁРГА ЛАГАН ЛАГАШ ЛАЙГА ЛАНГА ЛАРГА ЛАЦГА ЛГАТЬ ЛЕГАР ЛЕГАТ ЛЕГАУ ЛЕГАШ ЛЕГГА ЛЕЗГА

ГД ▲

Kerning class: LEFT Kerning class: RIGHT
Uppercase glyphs
[Г Ѓ Ґ Ӷ Ғ Ӻ] ±
Uppercase glyphs
± [Д Ԫ Ꙣ Ꚁ Ꚉ]
@uni0413_ = [uni0413 uni0403 uni0490 uni0492 uni04F6 uni04FA]; @_uni0414 = [uni0414 uni052A uniA662 uniA680 uniA688];
Text examples. Click to open
АГД ГДЕ ГДР ГДУ МГД ПГД РГД БОГД ГДОВ ГДУВ ГДЫМ НГДУ СИГД СОГД ЭГДА АГДАМ АГДАШ АГДЕР БОГДО ВИГДЕ ГДЕ-Н ГДЕНЬ ГДЛЯН ГДЫНК ГДЫНЯ ДАГДА ДАГДЫ ДЕГДЭ ДУГДА ДЯГДА КОГДА ЛАГДО ЛЮГДЕ МАГДА НЕГДЕ НИГДЕ НЮГДИ ОГДЕН СОГДА СОГДЫ ТОГДА ТЫГДА ТЭГДА УГДАН ЦОГДУ ЧАГДА ШИГДА ШОГДА ЫГДЫР ЮГДОН ЯГДЫГ АГДЕРЕ АРОГДА БАГДАД БАГДАШ БОГДАЙ БОГДАН БЮГДИН ВАНГДИ ВСЕГДА ГДАЛИЙ ГДЕ-ТО ГДЕРОТ ГДОВКА ГДУЛЕТ ГОНГДУ ДАГДЗЕ ДЖАГДЫ ДЖИГДА ДОНГДА ИНОГДА ЛЕГДЕН ЛОГДУЗ ЛОНГДЭ МАГДАН МАГДЕН МАГДИН МЕГДЫМ МИГДАЛ МИГДОН МУГДАБ МЬЯГДИ ОРОГДА ПУГДЫМ РАГДАЙ РАГДАН РАНГДА СИГДАЛ ТОГДЕР УПАГДА ХИГДЕМ ХИГДЕН ХИГДОН ЯГДТАШ АВИГДОР АГДАБАН АГДЕНЕС АДАГДАК БАГДАДИ БАГДАТИ БОГДАНА БОГДАНИ БОГДАНЫ БОГДАНЬ БОГДАШИ БОГДЮКИ ВОЛОГДА ВЫЧЕГДА ГДАНЬСК ГДЕ-ГДЕ ГДЫМЧАЙ ДАНГДУТ ДЕНГДИТ ДЖАГДИШ ДЖИГДЖИ ДЖУГДЫР ЖУНГДРА ЗУГДИДИ ИГДАНИТ ИГДЕНБУ ИЛУГДИН ИМАНГДА КОЕ-ГДЕ КОЙ-ГДЕ ЛЭНГДОН ЛЮНГДАЛ МАГДАЛА МАГДИЕВ МИГДАЛЬ МИГДЗЕМ МЯГДОМА НАГДЫСЬ НЕКОГДА НИКОГДА ОГДЕМЕР ОГДОАДА ОТТОГДА ПЕЧЕГДА РАНГДУМ РОГДУГА РОЧЕГДА РЭГДОЛЛ САГДЕЕВ САГДИЕВ СЕГДЕНО СМАРАГД СОГДИЕЦ СУДОГДА УГДЫМ-Ю ФИАГДОН ЧАГДАРИ ШИЖЕГДА ЭМИГДИЙ ЭНГДАЛЬ ЯГДТИГР ЯГДЫНЬЯ АБИНГДОН АГДИСТИС АЛЫГДЖЕР АМИГДАЛИ БАГДАРИН БАГДОНАС БОГДАНЕЦ БОГДАНКА БОГДАНОВ БОГДАНУВ БОГДАНЦИ БОГДАШЕВ БОГДЕСКО БОГДЫХАН БУРГДОРФ ВИГДОРОВ ВОЛОГДИН ГАНГДИСЕ ГДЕ-ЛИБО ГЬЯНГДЗЕ ДАГДАГАН ДАГДАЛАХ ДЕЛИНГДЭ ДЖАНГДЗЕ ДЖУГДЖУР ДЖУГДИЛЬ ДЗОНГДЭЙ ДИНГДОРФ ЗАВСЕГДА ИЗМАРАГД ИНАРАГДА ИНАРИГДА КОГДА-ТО КУВАГДАЧ КЁННИГДЕ ЛАНГДОРФ ЛЕНГДОРФ ЛИГДАМИД ЛОНГДИНГ МАГДАЛИН МАГДАНЛЫ МАГДЕНКО МЕНГДЕНЫ МИГДОНИЙ НАВСЕГДА НАГДАЛЯН ОНОГДАСЬ ПОВНЕГДА ПОВСЕГДА РОНГДЖАГ СВЕЙГДИР СОГДИАНА СОГДИЙКА СОГДИЙЦЫ СЬЯНГДЖА ТОГДХЕЕР ТУГДАММЕ ЧЕГДОМЫН ШАГДАРОВ ШАНГДИМЫ АБВГДЕЙКА АГДЖАБЕДИ АГДЖАКЕНД АМИГДАЛИН АМИГДАЛИТ БАГДАНОВО БАГДАТЬЕВ БАГДЖЫЛАР БОГДАНИКИ БОГДАНИХА БОГДАНИЦА БОГДАНЛИЯ БОГДАНОВА БОГДАНОВО БОГДАНОВЫ БОГДАНСКО БОГДАШИНО БОГДАШИЧИ БОГДО-УЛА БОЛЛЕБЮГД БУГДАТЕПЕ ВИГДОРОВА ВИГДОРЧИК ВОЛОГДИНО ВСЕГДАШНЕ ГДАНЦЕВКА ГДАНЬСКАЯ ГДАНЬСКОЕ ГЕДАГДАГИ ГУТКОНГДО ДАГДИЗЕЛЬ ДАРБАНГДА ДАРЛУГДАХ ЗЫОНГДОНГ КОЕ-КОГДА КОНГДЕ-РИ КУН-ТУГДЫ МАГДАГАЧИ МАГДАЛЕНА МАГДАЛЕНО МАГДАЛИНА МАГДЕБУРГ МГД-НАСОС МЕНГДЖУКИ МИСНАГДИМ МЭННГАГДЭ НАРСИНГДИ НАЦАГДОРЖ НЯКШИНГДА ПУЛЬХЁГДА РАНГДЖУНГ СИНГДАРИН СОНГДАЛЕН ТОГДАШНИЙ ТОНГДАЕНГ УГДЫМ-ВОЖ ЧАГДАРЖАВ ЭЛБЭГДОРЖ ЮГ-БОГДАН БАГДАДСКИЙ БАГДАСАРОВ БАГДАСАРЯН БАГДАШКИНО БОГДАЛЕВКА БОГДАНЕНКО БОГДАНЕШТЫ БОГДАНИШКИ БОГДАНОВИЧ БОГДАНОВКА БОГДАНОВЦЫ БОГДАНЦЕВО БОГДАСАРОВ БОГДАШКИНО БОРГАРБИГД ВЕСТ-АГДЕР ВСЕГДАШНИЙ ГДЕ-НИБУДЬ ДЖАГДАЛПУР ЗАГДАНСКИЙ ЗИМАВСЕГДА ИГГДРАСИЛЬ КАЛЕМЕГДАН КОГДА-ЛИБО ЛИГДЭН-ХАН МАГДАЛЕВКА МАГДАЧЕШТЫ МАНГДЫШИРЕ МАРШЬЯНГДИ МЕРИНГДАММ ОГДЕНСБЕРГ САУТ-ОГДЕН СОГДИЙСКИЙ СОГДИОНДОН СПРИНГДЕЙЛ ТАХТАМЫГДА ФАЛЬБЮГДЕН ФАРРИНГДОН ХАНТИНГДОН ХИЛЛИНГДОН ХУРИЧАНГДА ШПАНГДАЛЕМ ЭУСТ-АГДЕР ЯГДПАНТЕРА

ГЛ

Kerning class: LEFT Kerning class: RIGHT
Uppercase glyphs
[Г Ѓ Ґ Ӷ Ғ Ӻ] ±
Uppercase glyphs
± [Љ Л Ӆ Ԉ Ԓ Ԕ Ԡ Ԯ Ꙥ]
@uni0413_ = [uni0413 uni0403 uni0490 uni0492 uni04F6 uni04FA]; @_uni041B = [uni0409 uni041B uni04C5 uni0508 uni0512 uni0514 uni0520 uni052E uniA664];

ГО

Kerning class: LEFT Kerning class: RIGHT
Uppercase glyphs
[Г Ѓ Ґ Ӷ Ғ Ӻ] ±
Uppercase glyphs
± [О Ѳ Ӧ Ө Ӫ]
@uni0413_ = [uni0413 uni0403 uni0490 uni0492 uni04F6 uni04FA]; @_uni041E = [uni041E uni0472 uni04E6 uni04E8 uni04EA];
Text examples. Click to open
ГОБЛЕН ГОВЕДАР ГОСПОДАР ГОВОР ГОДЕЖ ГОДЕН ГОДИНА ГОДНОСТ ГОЕНЕ ГОЗБА ГОЛ ГОЛГОТА ГОЛЕМИНА ГОЛОСЛОВИЕ ГОЛОТА ГОЛФ ГОНДОЛА ГОРД ГОРЕ ГОРА ГОСПОДАР ГОСПОДИН ГОСТ ГОТИКА ГОТВАЧ ГОФРЕТА ГОЩАВКА ГОЯ

ОЛ

Kerning class: LEFT Kerning class: RIGHT
Uppercase glyphs
[О Э Ю Ѳ Ә Ӛ Ӧ Ө Ӫ Ԛ /uni041E0300 /uni041E0301 /uni042D0300 /uni042D0301] ±
Uppercase glyphs
± [Љ Л Ӆ Ԉ Ԓ Ԕ Ԡ Ԯ Ꙥ]
@uni0413_ = [uni041E uni042D uni042E uni0472 uni04D8 uni04DA uni04E6 uni04E8 uni04EA uni051A uni041E0300 uni041E0301 uni042D0300 uni042D0301 uni047A]; @_uni041B = [uni0409 uni041B uni04C5 uni0508 uni0512 uni0514 uni0520 uni052E uniA664];
Text examples. Click to open
ИОЛ МОЛ ОЛЯ ГОЛ РОЛ ПОЛ КОЛ ДОЛ ЭОЛ ЗОЛ ФОЛ ОЛА ТОЛ ВОЛ АЗОЛ УСОЛ ПОЛЕ ДОЛГ ХОЛЯ ПОЛЬ ИЗОЛ КОЛИ МОЛЮ МОЛЬ УКОЛ СТОЛ ДОЛЛ МОЛЫ БИОЛ ДОЛУ УГОЛ КОЛЯ ИДОЛ ГЕОЛ ДОЛЯ ДООЛ НОЛЬ ЗОЛЬ ПОЛА ТИОЛ КОЛЬ БОЛА ЕНОЛ ДИОЛ ОБОЛ ПОЛК ЗОЛА ПОЛН ВОЛК МОЛИ ВОЛЯ ТОЛЯ БОЛЬ БОЛЕ СОЛЬ ТОЛЬ ОЛУХ ТОЛК ГОЛЬ БОЛТ КОЛА КОЛХ ХОЛМ ОЛЕГ ВОЛН РОЛЯ РОЛЬ СКОЛ ГОЛО РОЛЛ КОЛТ КОЛО ПОЛО СОЛО ХОЛЛ ГОЛЬЕ СТОЛЕ ПОЛЗИ ИОЛИТ СТОЛБ МЕТОЛ КОЛБА ГОЛЬФ ИОНОЛ ПОЛЗЯ МОСОЛ ДОЛГА МОЛЯР КОЛАХ ГОЛЯК ПОЛИВ КОЛАМ ФЕНОЛ КОБОЛ СОЛОН СТВОЛ ХОЛКА ПОЛОМ ПОЛОН ПОЛКА ВОЛНА ПОЛНО СОЛЯР ВОЛЕЙ ПОЛКА ВОЛГО МОЛОК ФОЛИЯ ФОЛИО ВОЛГА ПОЛИС ФОЛАД ПОЛИР ПОЛИП МОЛОТ МОЛОХ ВОЛАН ФИЛОЛ МОЛЧА СТВОЛ ФЕНОЛ ПОЛИВ МОЛЯР ДОЛГА МОСОЛ ПОЛЗЯ ИОНОЛ СТОЛБ ИОЛИТ ПОЛЗИ СТОЛЕ ЖОЛОБ ОЛОВО ОЛИФА ОЛИМП ОЛУША ОЛУШИ ОЛЬГА ОЛЬХА ОЛИВЫ ОЛИВУ ООЛИТ ЗАКОЛ ОЛИВЕ ОЛИВА ОРЕОЛ ОСКОЛ ОСМОЛ ОСТОЛ ОЛЕУМ ОЛЕНЬ ОТЗОЛ ТОЛПА ТОЛОС ТОЛОК ОЛЕИН ОЛЕАТ ОТКОЛ ТОЛЩА БОЛИТ БОЛИД ТОЛЩЕ ТОЛКУ ТОЛЩЬ ОКРОЛ ЗАСОЛ БОЛЮС БОЛЯТ БОЛЕН ОКОЛО ПАЙОЛ УГОЛЬ ПОЛЕТ ВКОЛИ НАКОЛ ДОЛГО УПОЛЗ НАМОЛ ДОЛЕЕ ДОЛЕЙ ПОЛЕЙ ВИОЛА ВИНОЛ СТОЛП УМОЛК СТОЛУ ПОЛЕГ СТОЛЫ СТОЛЬ ТОСОЛ ДОЛОЙ ЕРООЛ ОБМОЛ ТОЛАЙ ДУОЛЬ ПОДОЛ БОЛЕЕ ЗОЛКА ТОЛКИ ДОСОЛ КМОЛЬ ХОЛКА СОЛОН КОБОЛ КОЛАМ ГОЛЯК КОЛАХ ГОЛЬФ КОЛБА МЕТОЛ ГОЛЬЕ ПОСОЛ КОЛЬТ АЙРОЛ КОЛКА ХОЛЬД КОЛКЕ ПОЛЫЙ ВОЛЬЮ КОЛИТ ВОЛЮМ КОЛКИ ХОЛУЯ КОЛКУ КРОЛЬ КОЛИК ХОЛУЮ СОЛИД КОЛОБ СОЛЕЯ ХОЛУЙ ЩЕГОЛ КРЕОЛ КОЛЬЕ ХОЛУИ ХОЛУЕ СМОЛЬ ХОЛСТ СМОЛК КОЛОК СМОЛЮ КОЛЬЯ ГОЛЕЦ ПОЛЮС СМОЛИ ВЫМОЛ КОЛЕЯ ПОЛЯК КОЛЕЦ РЕЗОЛ ГОЛИК АВТОЛ ВОЛЬТ ЦИМОЛ КОЛЕТ КОЛЕС ГОЛЬД ЭОЛИТ КОЛУН ХОЛОП КОЛЮР СМОЛА ЭОЛОВ ПОЛЯМ СОЛКА КУКОЛ ЭТРОЛ ПОЛТЬ ГОЛОС ПОМОЛ ГОЛОД ВОЛОС ВОЛОФ ЧЕХОЛ КОЛЕН СОЛОД ВОЛОХ СОЛНЦ ЛИЗОЛ КОЛЕР СОЛГУ ЮДОЛЬ САЛОЛ ЮКОЛА КОЛЛИ ПОЛЯХ АЛГОЛ РОЛИК СКОЛЬ СОКОЛ КУПОЛ ВЫЗОЛ ВОЛХВ ХОЛОД ВОЛОК ГОЛЫШ КОЛОС ВОЛУЙ ШКОЛА ПРОСОЛ ДОЛЬКА ВОЛЬТА ДОЛЬЧЕ ДОЛЬШЕ ДОЛЬЮТ ТЕОЛОГ ГЕОЛОГ ПРАСОЛ ТИАЗОЛ СОБОЛЬ ТИВОЛИ ПРИКОЛ ПРОДОЛ ПРОКОЛ ПРОЛАЗ ПРОЛАН ГАОЛЯН ТИНОЛЬ ТИОКОЛ ПОЛАТИ ПОКОЛЬ СМОЛЯК ПОКОЛЕ ДОТОЛЕ ДОТОЛЬ ПОДСОЛ ПОДПОЛ ПРОЛЕГ ПРОЛЕЙ ВОЛЬЮТ ТОЛЕДО ДЬЯВОЛ ТОЛИКА ПОДЗОЛ ЕНОЛЯТ ПРОЛЕТ БУСОЛЬ РАССОЛ ТОЛКЛА ОЛОНХО СИМВОЛ СЕТБОЛ БОЛТУН СКАТОЛ СВОЛОК ОЛЯПКА САФРОЛ СКОЛИЯ БОЛЬНА ЗАМОЛК СКОЛКА ОНКОЛЬ СКОЛОК БОЛЬНО РОЛЬНЯ РОЛЬКА БОЛЬНЫ ООЛОНГ ОПОЛЬЯ РОЛЛЕР РОЛКЕР ВЫКОЛИ ОТКОЛЕ ОТКОЛИ ТОЛОЧЬ ВПОЛНЕ ОТКОЛЬ РИОЛИТ ВПОЛЗИ ОТОЛИТ ТОЛОКА ПРОЛОМ ТОЛКАЧ БУЙВОЛ СМОЛЬЕ ПИНОЛЬ ПРОЛИВ ЖОЛНЕР ПРОЛИН ТОЛКОВ ПРОЛОГ ТОЛКОМ ТОЛКУН БРИЗОЛ ТОЛКУТ ПАРОЛЬ ПАРОЛИ ПАЛОЛО СМОЛКА ОТТОЛЕ ОТОЛЬЮ БОЛЬШЕ ТОЛМАЧ РАСКОЛ ВЫПОЛЗ РАМОЛИ ПРАСОЛ ГЕОЛОГ ТЕОЛОГ ДОЛЬЮТ ДОЛЬШЕ ДОЛЬЧЕ ВОЛЬТА ДОЛЬКА СОЛИЛО ГОЛЬЕМ СОЛОНА ГОЛЬФЫ СОЛОНО ГОЛЬЯН ГОЛУБЬ ПОЛСТЬ СОЛОМА ГОЛЯДЬ СОЛОДЬ ГОЛУБА СОЛОНЫ ПОЛУДА ВОЛОСЫ ВОЛОКА ВОЛОДЯ ПОЛОЩИ ПОЛОЩА ПОЛОЦК ПОЛОТЬ СОЛНЦЕ ГОЛОВА СОЛЬДО СОЛЬЕМ ВОЛОЧЬ ПОЛОСА ГОЛИЦЫ СОЛЬЕТ ГОЛИЦА ПОЛОЗА ПОЛОЖЕ СОЛЬЦА СОЛЬЮТ ПОЛОГИ ВОЛНАХ СОЛИТЬ ВОЛНАМ ВОЛХОВ ПОЛОВА ПОЛНЯТ ВОЛКОВ ПОЛНЫЙ ВОЛКАХ ВОЛКАМ ВОЛЖСК ПОЛНИТ ПОЛНЕЕ ДИАВОЛ ВОЛЧЕЦ ВОЛЧИЙ ДИПОЛЬ СПОЛЗИ ГОЛИАФ ПОЛИЦА СПОЛНА СПОЛОХ СПОЛЬЕ ПОЛИТЬ ГОЛЕНЬ ВОЛЧОК ВОЛШБА ГОЛБЕЦ СОЛИСТ ГОГОЛЬ ПОЛУЮТ ДОГОЛА ПОЛИНГ ПОЛИНА ДОКОЛЕ ПОЛЯНЕ ПОЛЬКА СТОЛКИ ДОЛДОН ПОЛЬША СТОЛКУ ПОЛЮБУ ДОЛЕЗЬ ПОЛЕНО ПОЛЕЗЬ ДОЛЕЧУ ПОЛЯМИ СТОЛОК ДОЛЖЕН ГИДРОЛ ПОЛЯНА ДОЛЖНО ДОЛЖОК ПОЛДНЯ ВОЛЬСК ПОЛДНИ ДОЛОТО ТИОКОЛ ПОЛАТИ ПОКОЛЬ ПОКОЛЕ ДОТОЛЕ ДОТОЛЬ ПОДСОЛ ПОДПОЛ ТОЛЕДО ДЬЯВОЛ ТОЛИКА ПОДЗОЛ ЕНОЛЯТ БУСОЛЬ ПИРРОЛ ТОЛКАЧ БУЙВОЛ ПИНОЛЬ ЖОЛНЕР ТОЛКОВ ТОЛКОМ ТОЛКУН БРИЗОЛ ТОЛКУТ ПАРОЛЬ ПАРОЛИ ПАЛОЛО ОТТОЛЬ ОТТОЛЕ ОТОЛЬЮ БОЛЬШЕ ТОЛМАЧ ТОЛОКА ОТОЛИТ ОТКОЛЬ ТОЛОЧЬ ОТКОЛИ ОТКОЛЕ ОПОЛЬЯ ООЛОНГ БОЛЬНЫ БОЛЬНО ОНКОЛЬ ЗАМОЛК БОЛЬНА ОЛЯПКА БОЛТУН ОЛОНХО НИКОЛЬ МОЛОКО ФОЛЬГА АПОЛИД КОЛЕСО КУКОЛЬ МОЛОКИ ЦОКОЛЬ ФОНОЛА БИОЛОГ МОЛОКА НЕДОЛЯ КОЛЕСА КОЛЯДА ШАРОЛЕ МОЛОЖЕ АПОЛОГ УГОЛЬЯ НЕОЛИТ ИХТИОЛ МОЛОДЬ ШКОЛКА УГОЛЬЕ НИГРОЛ КАМЗОЛ АЛГОЛЬ УГОЛОК АЗОТОЛ МОЛИСЬ БОЛВАН ТРИОЛЬ КОЛЬЕВ КОЛЬЗА КОЛЬКА МОЛИТВ ОБОЛГУ ЩЕГОЛЬ ТРОЛЛЬ ЗОЛОТО МОЛИТЬ ФУТБОЛ ЗООЛОГ ШКОЛЯР ИГОЛКА ИВОЛГА УГОЛЕК ШОМПОЛ КАОЛИН КОЛОДА КОЛЕНО ЗОЛОЧУ БИОЛИТ КОЛЕУС КОРОЛЬ БИОЛИТ МОЛОКО ФОЛЬГА АПОЛИД КОЛЕСО КУКОЛЬ МОЛОКИ ЦОКОЛЬ ФОНОЛА БИОЛОГ МОЛОКА НЕДОЛЯ КОЛЕСА КОЛЯДА ШАРОЛЕ МОЛОЖЕ АПОЛОГ УГОЛЬЯ НЕОЛИТ ИХТИОЛ МОЛОДЬ ШКОЛКА УГОЛЬЕ НИГРОЛ КАМЗОЛ АЛГОЛЬ УГОЛОК НИКОЛЬ ШКОЛЯР ИГОЛКА ИВОЛГА УГОЛЕК ШОМПОЛ КАОЛИН ЗООЛОГ КОЛЬЦО МОЛНИЯ КОЛОДА ЗОЛОЧУ КОЛЕНО АЗОТОЛ ФУТБОЛ МОЛИТЬ ЗОЛОТО ТРОЛЛЬ ЩЕГОЛЬ ОБОЛГУ МОЛИТВ КОЛЬКА КОЛЬЗА КОЛЬЕВ ТРИОЛЬ БОЛВАН МОЛИСЬ ХОЛИТЬ ХОЛЕРА ТОПОЛЬ АХОЛИЯ МОЗОЛЬ ОКОЛИЯ КОЛПАК ЭПОЛЕТ ОКОЛКА БОЛЕРО БОЛЕТЬ КОЛОША ОЛАДИЙ ТОЛЬКО ЭТАЗОЛ ЗАСОЛИ ОЛАДЬЯ ЭТАНОЛ ОЛБАНИ БОЛОНА КОЛОЧУ ТОЛЧОК ОЛЕНЕК ХОЛИЗМ ОЛЕНИЙ ОЛЕНКА ОЛИВИН ТОЛУОЛ ТОЛЧЕМ КОЛОСС ЗАПОЛЗ МЕНТОЛ ОЛИВЬЕ БОЛТИК ОЛИВОК ОЛИВКА КОЛДУН ТОЛЧЕТ АСИДОЛ БОЛОТО ОЛЕШЕК ЭТОЛОГ ОЛЕФИН ЭХОЛОТ ОКОЛКА ЭПОЛЕТ КОЛПАК ОКОЛИЯ МОЗОЛЬ АХОЛИЯ ТОПОЛЬ ХОЛЕРА КОЛЫША АРЕОЛА ЭКОЛОГ ОБОЛЬЮ ЭОЛОВА КОЛЫМА КОЛХОЗ ЭОЛИЕЦ ОГОЛЕЦ КОЛЕНИ ЗОЛИТЬ КОЛЧАН КОЛТУН КОЛЧАК КОЛИКАМ ЛОПОЛИТ ГЛИКОЛИ ВСПОЛЬЕ ГЛИКОЛЬ МЕТАНОЛ ГОЛОСАХ ГОЛОСАМ ПОЛУГАР КОЛДУНЫ ГОЛОСОВ ГОЛОСОК ПОЛУВАЛ ПОЛУШКА ГОЛЬДКА ПОЛУДНЯ МЕЗОЛИТ ГОЛОФАН ГОЛОЛЕД ГОЛОЦЕН ПОЛУБОГ ПОЛУБАК ПОЛУШАР МАХОЛЕТ ПОЛУШАГ ПОЛУЧШЕ ПОЛУИМЯ ЛОЛЛАРД ПОЛУЧКА КОЛЕНКА ГОЛЫШОМ ГОЛЫШКА ГОЛАВЛЬ ПОЛУКЕД ГОЛЫШЕЙ ГОЛАНКА ПОЛУЧАС ГОЛЬМИЙ КОЛЕНЕЦ ГОЛЫШАХ ГОЛЫШАМ КОЛИКАХ ГОЛГОФА ПОЛТИНА ГОЛУБКИ ПОЛУСОН КОЛЕБЛЯ ГОЛУБКУ КОЛЕСАМ ГОЛУБКЕ ГОЛОВКА ПОЛТАВА КОЛЕСАХ ГОЛОВАЧ ГОЛОВАН ГОЛУБОЙ ПОЛУСНЕ ПОЛУТОМ ЛЕДОЛОМ ПОЛУТОН ГОЛИЧОК ГОЛОВНЯ ЛЕДОКОЛ ЛАНОЛИН ПОЛУСНА ГОЛУБКА ГОЛУБЕЦ ЛЮМИНОЛ КУПОЛОК ПОЛТОРА КУКОЛКА ПОЛУОСЬ ЛИМАСОЛ ГОЛИАРД КОЛИБРИ КОЛИЗЕЙ МАТЧБОЛ КОЛЕНЦЕ КОЛИБРИ КОЛИЗЕЙ ГОЛЕВОЙ КОЛИКАМ ГОЛГОФА КОЛИКАХ ПОЛУЧАС ГОЛАНКА ГОЛАВЛЬ ПОЛУЧКА ПОЛУЧШЕ ПОЛУШАГ ПОЛУШАР ПОЛУШКА ГЛИКОЛЬ ГЛИКОЛИ КОЛОБОК ОЛИФИТЬ СИГОЛОВ СИВОЛАП СИБОЛГА КОЛОСЬЯ СЕРОЛОГ СЕПТОЛЬ СЕМИНОЛ ВТОЛКУЙ ВТОЛОЧЬ СВОЛОЧЬ СВОЛОТА КОЛОТУН САМОЛОВ САМОЛЕТ КОЛОТЫЙ КОЛОТЬЕ КОЛОРИТ САЛОЛИН РЫБОЛОВ РУДОЛЬФ КОЛОФОН ВЫЗВОЛИ РОЛЬЩИК РОЛЬНЫЙ РОЛЬНАЯ КОЛПИНО КОЛОНОК КОЛПИЦА РОЛИКОВ РОЛИКАХ КОЛОННА РОЛИКАМ РОЛЕВЫЙ КОЛОНКА ВЫКОЛКА РОЛЕВОЙ КОЛОНИЯ РОЗЕОЛА РОДИОЛА РИВАНОЛ РЕТИНОЛ РЕПОЛОВ РЕГОЛИТ КОЛОНАТ ВЫМОЛОТ РАСКОЛИ КОЛОМНА КОЛОМБО РАМОЛИК РАКОЛОВ РАЗОЛЬЮ ВЫПОЛЗИ КОЛОКОЛ ВЫПОЛЗУ КОЛЫШЕК КОЛЫШКЕ РАДИОЛА КОЛЫШКИ КОЛЫШКУ КОЛЬПИТ КОЛОДОК ПРОЛИТЬ КОЛОДКИ КОЛОДКА КОЛОДЕЦ ПРОЛЕЧЬ ПРОЛЕЧУ КОЛЬЦАМ КОЛЬЦАХ ПРОЛЕЗЬ ГАЗОЛИН КОЛЬЧЕЦ КОЛЬЩИК ГИНЬОЛЬ КРЕОЛИН ПОЛЮШКО КРЕОЛКА ПОЛЮДЬЕ ПОЛЬШЕЙ ПОЛЬСКО КРЕОЛКИ КОЛЛЕГА ПОЛУТОМ ГОЛОВАН ГОЛОВАЧ КОЛЕСАХ ГОЛОВКА КОЛЕСАМ ПОЛУСОН ПОЛУСНЕ ГОЛОВНЯ ПОЛУСНА ПОЛУПАР ПОЛУОСЬ ЛИМАСОЛ КОЛЕНЬЯ КОЛЕНЦЕ ГОЛОДНО ПОЛУКЕД ЛОЛЛАРД ПОЛУИМЯ ГОЛОЛЕД ПОЛУДНЯ ГОЛОСАМ ГОЛОСАХ ПОЛУДНЮ ЛОПОЛИТ ПОЛУГАР ГОЛОСОВ ГОЛОСОК ПОЛУВАЛ ГОЛОФАН ГОЛОЦЕН ПОЛУБОГ ПОЛУБАК КОЛЕНКА КОЛЕНЕЦ ПОЛТОРЫ ПОЛТОРА КОЛЕНЕЙ ГОЛУБЕЙ ПОЛТИНА ЛЮМИНОЛ ГОЛУБЕЦ ГОЛУБКА ГОЛУБКЕ ГОЛУБКИ КОЛЕБЛЯ ГОЛУБКУ ПОЛТАВА ГОЛУБОЙ ГОЛУБОК КОЛЕБЛЮ ГОЛУБЦЫ МАНДОЛА МАТЧБОЛ ГОЛЫШАМ ГОЛЫШАХ ГОЛЫШЕЙ ГОЛЫШКА ГОЛЫШОМ МАХОЛЕТ МЕЗОЛИТ ГОЛЬДКА КОЛДУНЫ МЕТАНОЛ ГОЛЬМИЙ ЗОЛЬНЫЙ ДОЛЬЕШЬ ДОЛЬМЕН ДОЛЬНИЙ ДОЛЬНИК ДОЛЬНЫЙ ИДОЛИЩЕ ИДЕОЛОГ ДОЛЬЩИК НИКОЛАЙ ДОЛЮШКА ПОЛГОДА ПОЛГАТЬ НИТИНОЛ ПОЛВЕКА ДОПОЛЗИ НОВОЛАК ДОПОЛНА ПОЛБЕДЫ НОРФОЛК ОБКОЛКА ОБОЛОНЬ ПОДОЛЬЕ ПОДОЛЬЮ ДЫРОКОЛ ОБОЛЖЕТ ОБОЛЖЕМ ОБОЛДУЙ ОБОЛГУТ ОБМОЛОТ ЗОЛУШКА ПОЛАТЕЙ ПОЛАЯТЬ ПОЛАДКА ЗОЛЬНИК НЕДОСОЛ НЕМОЛЯК ДОЛЬЕТЕ ИЗВОЛОК ДОЛЬЕШЬ ДОЛЬМЕН ДОЛЬНИЙ ДОЛЬНИК ДОЛЬНЫЙ ИДОЛИЩЕ ИДЕОЛОГ ДОЛЬЩИК НИКОЛАЙ ДОЛЮШКА ПОЛГОДА ПОЛГАТЬ НИТИНОЛ ПОЛВЕКА ДОПОЛЗИ НОВОЛАК ДОПОЛНА ПОЛБЕДЫ НОРФОЛК ЗОЛЬНЫЙ ЗОЛЬНИК ЗОЛУШКА ПОЛАЯТЬ ПОЛАТЕЙ ПОЛАДКА ОБВОЛОК ЗОЛОТЦЕ ДОСОЛКА ОБКОЛКА ОБМОЛОТ ОБОЛГУТ ОБОЛДУЙ ОБОЛЖЕМ ОБОЛЖЕТ ДЫРОКОЛ ПОДОЛЬЮ ПОДОЛЬЕ ОБОЛОНЬ ОЗОЛОЧУ ОЛИМПИЯ ЗАПОЛЗИ ЗАПОЛЗУ ОЛИГАРХ ОЛЬШНЯК ОНКОЛИТ ОНКОЛОГ ОЛИВКАХ ОЛИВКАМ ОЛЕШНЯК ООЛОГИЯ ОПОЛЗТИ ОПОЛОТЬ ОЛЕШНИК ОПУХОЛЬ ОСКОЛОК ОСМОЛКА ЗАКОЛКА ОСТОЛОП ОЛЕФИНЫ ОТЗОЛКА ОЛЕНУХА ОЛЕНИХА ОЛЕНИНА ОТКОЛКА ЗАПОЛЬЕ ОЛЕАНДР ОТОЛЬЕМ ОТОЛЬЕТ ЗАДОЛГО ЗАСОЛКА ОТОЛЬЮТ ОТПОЛЗИ ОКСАЗОЛ ОФИОЛИТ ПАВИНОЛ ОКОЛИЦА ОКОЛЕТЬ ЖЕНОЛЮБ ПИНИОЛЫ ЗОЛОВКА ОГОЛИТЬ ПИРАЗОЛ ПИРОЛИЗ ОГОЛЕТЬ ПИРОЛИТ ЗОЛОТКО ПИСТОЛЬ ЕРМОЛКА ЗОЛОТОЙ ОБОЛТУС ОБОЛЬЕМ ЕРМОЛАЙ ПОБОЛЕЕ ОБОЛЬЮТ КОЛОСОК ОБОЛЬЕТ НЕДОЛГИ ПОЛЕВЕЕ ПОЛЕВИК ИЗМОЛОТ ДОЛИТЫЙ ДОЛИНКА НЕДОЛГА ПОЛЕВКА ПОЛЕВОД ПОЛЕВОЙ ДОЛИВКА ПОЛЕГЛА ПОЛЕГЧЕ ИЗОКОЛА ДОЛЖНЫЙ ДОЛЖНОЕ ДОЛЖНИЦ ПОЛЕЗАЙ НЕВОЛЕЙ ИСТОЛОК ГОЛЬФАХ ГОЛЬФОВ КОЛГУЕВ КОЛГОТА МИКОЛОГ КОЛБАСА ПОЛПУТИ КОБОЛЬД ПОЛПУДА ПОЛПРЕД ПОЛПИВО МИФОЛОГ ГОМОЛОГ ГОНДОЛА МОЗОЛИН КИТОЛОВ ПОЛОЧКА ПОЛОТОК ПОЛОТНО МОЛАССА ПОЛОТЕР ПОЛОТЕН ПОЛОСТЬ ГУМОЛИТ КИНОЛОГ ПОЛОСКА МОЛВИТЬ ДАТОЛИТ МОЛЕБЕН ПОЛОНИЙ ПОЛОНЕЗ МОЛЕБНА МОЛЕВОЙ ПОЛОМКА ПОЛОЛКА МОЛЕВЫЙ МОЛЕНИЕ ПОЛОЗЬЯ ПОЛОЗОК МОЛЕНЫЙ ПОЛОЖОК КАТОЛИТ КАТОЛИК ПОЛОДИЯ МОЛИНИЯ КАРНЕОЛ МОЛИТВА ПОЛОГИЙ ПОЛОВЫЙ МОЛЛЮСК ПОЛОВОЙ ПОЛОВИК ПОЛОВЕЦ МОЛОВЕР МОЛОДАЯ МОЛОДЕЙ МОЛОДЕЦ МОЛОДКА ПОЛНОЧЬ МОЛОДОЙ ПОЛНОЧИ ПОЛНОТА МОЛОДЫЕ ПОЛНИТЬ ПОЛНЕТЬ ПОЛНЕБА ПОЛМИРА МОЛОКАМ ПОЛМИЛИ МОЛОКАН ДИАЗОЛЬ ПОЛМИЛЕ ДИБАЗОЛ ПОЛЛУКС МОЛОКАХ ПОЛКИЛО ИНДОЛОГ ПОЛЕТТА НАМОЛОТ ДОЛГУША

РД

Kerning class: LEFT Kerning class: RIGHT
Uppercase glyphs
[Р Ҏ] ±
Uppercase glyphs
± [Д Ԫ Ꙣ Ꚁ Ꚉ]
@uni0420_ = [uni0420 uni048E]; @_uni0414 = [uni0414 uni052A uniA662 uniA680 uniA688];
Text examples. Click to open
ЯРД ПАРД МЛРД ГУРД НАРД САРД ЛЯРД ЛОРД ФОРД КОРД ОРДА УРДУ БАРД КУРД НОРД КАРДА СМЕРД МОРДА РДЕЮТ РДЕТЬ РДЕСТ РДЕЕТ ГАРДА МУРДА СКИРД ЖЕРДЬ ВЕРДЕ НАРДЫ ВАРДЕ ХУРДА БУРДА ОРДЕР АРДЕН ОРДЕН БОРДО КОРДА ХОРДА ФЬОРД ТВЕРД БАРДА ФИОРД БЕРДО ГОРДОН ГОРДЫЙ КАРДАН ГОРДЕЦ РИЧАРД САРДАР ГОРДЕЙ РЕКОРД ГЕПАРД РДЯНЫЙ СТЮАРД РДЕНИЕ КАРДИТ КАРДИФ ТВЕРДА КАРДОН РАКОРД САРДЕР ПАРДОН ВЕРДЕН БУРДЮК БУРДОН БОРДЮР КОРДИТ ТВЕРДО ТВЕРДЫ ТВЕРДЬ ИОРДАН КОРДОН ТУРДАШ СКИРДА ДЖОРДЖ СКЕРДА СЕФАРД КУРДЮК БЕРДЫШ БЕРДСК СЕРДЮК ЯРДАНГ ЭРДОКС МОРДВА МОРДАШ АБСУРД ЭДУАРД СЕРДЕЦ АККОРД МИЛОРД СЕРДАР НАРДЕК НАРДОВ ЧЕРДАК ЧАРДАШ АРДЕНА СЕРДЦЕ ЛОРДОЗ ФОРДИК БАРДАК БАРДАМ КАРДАН ГОРДЫЙ ГОРДОН АБЕРДИН АБОРДАЖ ЭПИКАРД СЕРДИТЬ ЗАРДЕТЬ МОРДЕНТ МОРДВИН ЖИАРДИЯ МОРДАСЫ ШИНГАРД МИОКАРД ЧЕХАРДА ЧАРДЖОУ ЖЕРДНЯК САРДОБА ЖЕРДИНА АРДЕННЫ САРДИНЫ ХЕРДЕЛЬ ХАРДВЕР ЛОМБАРД БАРДАМИ НЕТВЕРД ЛОЛЛАРД БАСТАРД ЛЕОПАРД ФОРДИЗМ НОРДИЗМ ФОРДЗОН ФОРВАРД ЛАНКОРД СЕРДЯГА ИОРДАНЬ ОКСФОРД УСЕРДИЕ ОРДАЛИЯ ТРИХОРД БИЛЬЯРД КОРДОВА КОРДОБА КОРДНЫЙ ТВЕРДЫЙ ОРДЕНАМ ОРДЕНАХ ОРДЕНОВ БОРДЕЛЬ БОРДЕРО ОРДЕНОК КОРДАИТ ОРДЕРОК ОРДИНАР БУЧАРДА ОРДОВИК ВАШГЕРД ОРДЫНЕЦ ВЕРДИКТ САРДИНА ПАККАРД КОКАРДА ПЕТАРДА РДЕВШИЙ КАРДОКС КАРДНЫЙ ТАРДУШИ КАРДИФФ СУРДИНА РДЕТЬСЯ ГАРДИНА РДЕЮЩИЙ ГВАРДИЯ РЕБОРДА САРДЕЛЬ СПАРДЕК ГОЛИАРД СОРДИНА РЕОХОРД ГОРДЕНЬ ГОРДЫНЯ ГОРДИЕВ СЕРДИТЫЙ МОРДОВКА СЕРДЕЧКО СЕРДЕЧЕК САРДИНОК ИОРДАНЕЦ ИОРДАНИЯ САРДИНКИ САРДИНКЕ САРДИНКА САРДИНИЯ САРДИНЕЦ КАВАРДАК МАЙОРДОМ ЛОРД-МЭР МАЖОРДОМ НЕТВЕРДЫ МАНСАРДА ЛОВЕРДЕК ЛЕНДЛОРД НОРДОВЫЙ ЛАБАРДАН КУРДЯНКА КУРДЮЧОК КУРДСКИЙ КУРДОНЕР НОРД-ОСТ ОРДЕНАМИ КОРДОВЫЙ КОРДОВОЙ ОРДЕРНЫЙ ОРДИНАТА ОРДОНАНС ОСЕРДИТЬ ПЕРИКАРД ПЛАНГЕРД КАРДОНКА РЕКОРДЕР КАРДИНАЛ РЕТАРДЕР КАРДИГАН КАРДАМОН САЛЕХАРД КАВАРДАК САРДИНЕЦ САРДИНИЯ САРДИНКА САРДИНКЕ САРДИНКИ ИОРДАНИЯ ИОРДАНЕЦ САРДИНОК СЕРДЕЧЕК СЕРДЕЧКО СЕРДИТЫЙ ХОРДОВЫЕ ЧЕРДАЧОК АЛЕБАРДА ВУРДАЛАК ТВЕРДЕТЬ ЧАРДАШЕМ ШИНГАРДТ БУРДЮЧОК ЧАЙНВОРД ГАБАРДИН ГАЛЬЯРДА ХОРДОФОН ГАРДЕНИЯ БУВАРДИЯ БРАДФОРД ТВЕРДИТЬ СЫРДАРЬЯ СУРДИНКА ГАРДЕРОБ ГВАРДЕЕЦ СТАРБОРД БОРДОВЫЙ ГЕРЕФОРД АВАНГАРД ТВЕРДЫНЯ СМЕРДЕТЬ ТЕНАРДИТ ГОРДЕЦОВ ГОРДЕЦОМ БОМБАРДА ТЕТРАЭРД ГОРДОСТЬ ГОРДЯЧКА АРДАЛИОН ТУРДЕТАН БИЛЛИАРД УСЕРДНЫЙ СЕРДЦЕЕД ЖЕРДЕВОЙ БАРДАЧОК БЕРДОВЫЙ БЕРДСКИЙ БАРДОВЫЙ БЕРДЫШОМ БАРДЯНОЙ ЖЕРДОЧКА ЭНДОКАРД БЕРДЯНСК ДЖОРДЖЕМ БЕРДАНКА СЕРДОЛИК ФОБУРДОН АРДОМЕТР СКИРДНЫЙ ХОРДОВОЕ СЕРДЯЩИЙ ДЖОРДЖИЯ ЖЕРДЯНОЙ ХОРДОВЫЙ ОРДИНАРЕЦ БЕЛИБЕРДА ЛОМБАРДИЯ НЕТВЕРДЫЙ ЛОМБАРДИЯ БЕЛИБЕРДА АРЬЕРГАРД ФОРДЕВИНД БЕРАРДИУС ЛАПСЕРДАК ЛАНГОБАРД АРИЕРГАРД КУРДЮЧНЫЙ УТВЕРДИТЬ НОРД-ВЕСТ КРОССВОРД ХОРДОМЕТР БИКФОРДОВ КОФФЕРДАМ КОРДОННЫЙ КОРДОДРОМ ТЕТРАХОРД ТВЕРДЯЩИЙ ТВЕРДОСТЬ КОРДИЛЬЕР ТВЕРДОМЕР ТВЕРДОЗЕМ КОРДИЕРИТ КОРДИАМИН КОРДЕЛЬЕР БОМБАРДИР ОРДЕНСКИЙ БОРДОСКИЙ БОРДЮРНЫЙ БОРДЮРЧИК ОРДИНАРЕЦ НЕТВЕРДЫЙ БУРДЮЧНЫЙ ОРДИНАТОР ТВЕРДИТСЯ ВЕРДЖИНЕЛ ОРДЫНСКИЙ КООРДИНАТ ОРДЫНЩИНА АМСТЕРДАМ ВИРДЖИНИЯ ОТВЕРДЕЕТ ЧЕРДАЧНИК ЧЕРДАЧНЫЙ ОТВЕРДЕТЬ СКУПЕРДЯЙ СЕРДИТЬСЯ СЕРДИВШИЙ СЕРДЕШНЫЙ ЗАРДЕТЬСЯ АБОРДАЖЕМ ЭПИКАРДИТ СЕРДЕЧНЫЙ МОРДОВАТЬ СЕРДЕЧНИК СЕРДЕЧНАЯ СЕРДЕЧКИН СЕРДЦЕВЕД МОРДОВНИК СЕПТАКОРД ЭПИКАРДИЙ САРДОНИКС ЖЕРДИННИК САРДИНЦЕМ САРДИНЦЕВ АБСУРДИЗМ САРДИННЫЙ ИНТЕРДИКТ СЕРДЧИШКО МОРДВИНКА ИОРДАНЦЕВ ИОРДАНЦЕМ КАБАРДИНО АБСУРДИСТ СКИРДОВОЗ АБСУРДНЫЙ ГУРДЖААНИ САРДЕЛЬКА РОТТЕРДАМ ГОРДОВИНА КАРДАННЫЙ ГОРДИТЬСЯ ОТВЕРДЕЮТ МОРДУЮЩИЙ ШОПСТЮАРД АККОРДЕОН КАРДОВЩИК МИОКАРДИТ МОРДОВЦЕМ АККОРДНЫЙ ТВЕРДЕНЕК ПРОПЕРДИН КЛАВИКОРД КОНТРДАНС ПЕНТАХОРД КОНКОРДАТ НАМОРДНИК ТВЕРДЕНИЕ ПОСЕРДИТЬ ТВЕРДИТСЯ ТВЕРДОЗЕМ ТВЕРДОМЕР ТВЕРДОСТЬ ТВЕРДЯЩИЙ ТЕТРАХОРД УТВЕРДИТЬ ФОРДЕВИНД ФОРДЫБАКА ХОРДОМЕТР ЧЕРДАЧНИК ЧЕРДАЧНЫЙ ШОПСТЮАРД ЭПИКАРДИЙ ЭПИКАРДИТ АБОРДАЖНЫЙ АККОРДОВЫЙ АЛАМОГОРДО АЛЕБАРДЩИК АНАКАРДИУМ АРДЕННСКИЙ БАКЕНБАРДА БАКЕНБАРДЫ БЕЛОМОРДЫЙ БЕРДЯНСКИЙ БИЛИВЕРДИН БИЛЬЯРДНАЯ БИЛЬЯРДНОЙ БИЛЬЯРДНУЮ БИЛЬЯРДНЫЕ БИЛЬЯРДНЫЙ ВАЛОКОРДИН ВЫТВЕРДИТЬ ГАРДЕМАРИН ГОРДЕЛИВЕЦ ГОРДЕЛИВЫЙ ГОРДЯЩИЙСЯ ДЕРЖИМОРДА ДЖОРДЖТАУН ЖАККАРДИСТ ЗАСМЕРДЕТЬ ЗАТВЕРДЕЕТ ЗАТВЕРДЕТЬ ЗАТВЕРДЕЮТ ЗАТВЕРДИТЬ ИОРДАНСКИЙ КАБАРДИНЕЦ КАБАРДИНКА КАМЕРДИНЕР КАРДИАЛГИЯ КАРДИОГРАФ КАРДОВЩИЦА КАРДОЛЕНТА КВАРТЕРДЕК КЛАВИКОРДЫ КООРДИНАТА КООРДИНАТЫ КОРДЕБАЛЕТ КОРДИЛЬЕРА КОРДИЛЬЕРЫ ЛАНГОБАРДЫ ЛОМБАРДНЫЙ МАНСАРДНЫЙ МЕЗОКАРДИЯ МЕТРДОТЕЛЬ МИКСБОРДЕР МИЛЛИАРДЕР МИЛОКОРДИН МИЛОСЕРДИЕ МИЛОСЕРДЫЙ МОРДОБИТИЕ МОРДОВОРОТ МОРДОВСКИЙ МУСКАРДИНА НАСМЕРДЕТЬ НОРДМАРКИТ ОРДИНАРНЫЙ ОРДИНАРЦЕВ ОРДИНАРЦЕМ ОРДИНАТУРА ОСЕРДИТЬСЯ ОТВЕРДЕЛЫЙ ОТВЕРДЕНИЕ ПЕРИКАРДИЙ ПЕРИКАРДИТ ПОТВЕРДЕТЬ ПРЕДСЕРДИЕ РАССЕРДИТЬ РЕКОРДСМЕН РЕТАРДАЦИЯ САРДИНСКИЙ СВЕРДЛОВСК СЕПТАККОРД СЕРДЕЧНИЦА СЕРДЕЧУШКО СЕРДИТОСТЬ СЕРДОБОЛИЕ СЕРДЦЕВИНА СЕРДЦЕЕДКА СЕРДЯЩИЙСЯ СКИРДОВАТЬ СКИРДОПРАВ СКОРДАТУРА СКУПЕРДЯГА СМЕРДЕВШИЙ СПАРДЕЧНЫЙ СТЮАРДЕССА СУРДОЛОГИЯ ТАРДЖИБАНД ТАХИКАРДИЯ ТВЕРДЕВШИЙ ТВЕРДЕЙШИЙ ТВЕРДЕЮЩИЙ ТВЕРДИВШИЙ ТВЕРДИЛОСЬ ТВЕРДИТЬСЯ ТУПОМОРДЫЙ УСЕРДНОСТЬ ФЛЕРДОРАНЖ ФОРВАРДНЫЙ ФОРДИЗАЦИЯ ШЕЛЬТЕРДЕК ЭДУАРДОВИЧ ЭДУАРДОВНА ЭНДОКАРДИЙ ЭНДОКАРДИТ МИЗЕРИКОРД АБСУРДНОСТЬ АВАНГАРДИЗМ АВАНГАРДИСТ АВАНГАРДНЫЙ АЛЕБАРДОВЫЙ АМСТЕРДАМЕЦ БАКЕНБАРДАМ БАКЕНБАРДАХ БАКЕНБАРДОВ БЕРНАРДИНЕЦ БЕСПАРДОНЕН БЕССЕРДЕЧИЕ БРАДИКАРДИЯ ВСЕУСЕРДНЫЙ ГАРВАРДСКИЙ ГАРДЕРОБНАЯ ГАРДЕРОБНОЙ ГАРДЕРОБНУЮ ГАРДЕРОБНЫЕ ГАРДЕРОБНЫЙ ГАРДЕРОБЩИК ГАРДЕРОБЩИЦ ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРДЕИФОРМЕ ГОРДИВШИЙСЯ ДАЙХАРДОВЕЦ ЖАККАРДОВЫЙ ЖАРДИНЬЕРКА ЗАГОРДИТЬСЯ ЗАМОРДОВАТЬ ЗАРДЕВШИЙСЯ ЗАТВЕРДЕЛЫЙ ЗАТВЕРДЕНИЕ ИЗМОРДОВАТЬ КАБАРДИНЦЕВ КАБАРДИНЦЕМ КАВАЛЕРГАРД КАРДАМОННЫЙ КАРДИОЛОГИЯ КАРДИОПАТИЯ КАРДИОСПАЗМ КАРДИОФОБИЯ КЛАВИКОРДАМ КЛАВИКОРДАХ КЛАВИКОРДОВ КООРДИНАТАМ КООРДИНАТАХ КООРДИНАТОР КООРДИНАЦИЯ КОРДАИТОВЫЕ КОРДЕГАРДИЯ ЛЕОПАРДОВЫЙ ЛОМБАРДСКИЙ МИЛЛИАРДНЫЙ МИЛОСЕРДНЫЙ МОРДОВАВШИЙ НЕТВЕРДОСТЬ НОРДИЧЕСКИЙ ОКСФОРДСКИЙ ОРДЕНОНОСЕЦ ОРДЕНОНОСКА ОРДИНАЛЬНЫЙ ОСТРОМОРДЫЙ ОТВЕРДЕВАЕТ ОТВЕРДЕВАТЬ ОТВЕРДЕВАЮТ ОТВЕРДЕВШИЙ ОТВЕРДИВШИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОГОРДИТЬСЯ ПОДТВЕРДИТЬ ПОСЕРДЕЧНЕЕ ПОСЕРДИВШИЙ ПОСЕРДИТЬСЯ РЕВМОКАРДИТ РЕКОРДИСТКА САРДИНОЧНЫЙ СЕКСТАККОРД СЕРДЕЧНОСТЬ СЕРДИВШИЙСЯ СЕРДЦЕВЕДЕЦ СЕРДЦЕВЕДКА СЕРДЦЕВИДКА СКИРДОВАНИЕ СКУПЕРДЯЙКА СТЕНОКАРДИЯ СУРДОКАМЕРА ТВЕРДЕНЬКИЙ ТВЕРДОВАТЫЙ ТВЕРДОЛОБЫЙ ТВЕРДОУСТКА ТРАНСБОРДЕР УСЕРДНЕЙШИЙ УТВЕРДИВШИЙ УТВЕРДИТЬСЯ ФОРДЫБАЧИТЬ ХАРДИНГФЕЛЕ ХУРДА-МУРДА ЧЕРНОМОРДЫЙ ЩИТОМОРДНИК АБОРДИРОВАТЬ АБОРДИРУЕМЫЙ АБОРДИРУЕТСЯ АБОРДИРУЮТСЯ АБОРДИРУЮЩИЙ АККОРДЕОНИСТ АМСТЕРДАМЦЕВ АМСТЕРДАМЦЕМ АНАКАРДИЕВЫЕ АРДАЛИОНОВИЧ АРДАЛИОНОВНА АРЬЕРГАРДНЫЙ БАКЕНБАРДАМИ БАКЕНБАРДНЫЙ БЕЛОГБАРДЕЕЦ БЕЛОГВАРДЕЕЦ БЕСПАРДОННЫЙ БЕССЕРДЕЧНЫЙ ВОЗГОРДИТЬСЯ ВЫТВЕРДИВШИЙ ГАБАРДИНОВЫЙ ГАРДЕРОБЩИЦА ГОРДЕЛИВОСТЬ ДЖОРДЖИЙСКИЙ ДЛИННОМОРДЫЙ ЗАСКИРДОВАТЬ ЗАТВЕРДЕВАЕТ ЗАТВЕРДЕВАТЬ ЗАТВЕРДЕВАЮТ ЗАТВЕРДЕВШИЙ ЗАТВЕРДИВШИЙ КАБАРДИНСКИЙ КАРДАМОНОВЫЙ КАРДИНАЛЬНЫЙ КАРДИОГЕННЫЙ КАРДИОГРАММА КАРДИОГРАФИЯ КАРДИОХИРУРГ КАРДОЧЕСАНИЕ КЛАВИКОРДАМИ КОНКОРДАТНЫЙ КООРДИНАТАМИ КООРДИНАТНЫЙ КРАСНОМОРДЫЙ КРЕП-ЖАККАРД КРОССВОРДИСТ ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ ЛОРД-КАНЦЛЕР МИЛЛИАРДЕРКА МИЛЛИАРДЕРША НЕОРДИНАРНЫЙ НОРД-ОСТОВЫЙ ОРДЕНОНОСНЫЙ ОРДЕНОНОСЦЕВ ОРДЕНОНОСЦЕМ ОРДЖОНИКИДЗЕ ОРДИНАРНОСТЬ ОСЕРДИВШИЙСЯ ОТВЕРДЕВАНИЕ ОТВЕРДЕЛОСТЬ ПОДСЕРДЕЧНЫЙ ПОЛМИЛЛИАРДА ПОТВЕРДЕВШИЙ РАССЕРДИВШИЙ РАССЕРДИТЬСЯ РЕКОРДСМЕНКА САЛЕХАРДСКИЙ СВЕРДЛОВСКИЙ СВЕРХТВЕРДЫЙ СЕКУНДАККОРД СЕРДЕЧНЕЙШИЙ СЕРДОБОЛЬНЫЙ СЕРДОЛИКОВЫЙ

гд

Text examples. Click to open
агд где гдр гду мгд пгд ргд богд гдов гдув гдым нгду сигд согд эгда агдам агдаш агдер богдо вигде где-н гдень гдлян гдынк гдыня дагда дагды дегдэ дугда дягда когда лагдо люгде магда негде нигде нюгди огден согда согды тогда тыгда тэгда угдан цогду чагда шигда шогда ыгдыр югдон ягдыг агдере арогда багдад багдаш богдай богдан бюгдин вангди всегда гдалий где-то гдерот гдовка гдулет гонгду дагдзе джагды джигда донгда иногда легден логдуз лонгдэ магдан магден магдин мегдым мигдал мигдон мугдаб мьягди орогда пугдым рагдай рагдан рангда сигдал тогдер упагда хигдем хигден хигдон ягдташ авигдор агдабан агденес адагдак багдади багдати богдана богдани богданы богдань богдаши богдюки вологда вычегда гданьск где-где гдымчай дангдут денгдит джагдиш джигджи джугдыр жунгдра зугдиди игданит игденбу илугдин имангда кое-где кой-где лэнгдон люнгдал магдала магдиев мигдаль мигдзем мягдома нагдысь некогда никогда огдемер огдоада оттогда печегда рангдум рогдуга рочегда рэгдолл сагдеев сагдиев сегдено смарагд согдиец судогда угдым-ю фиагдон чагдари шижегда эмигдий энгдаль ягдтигр ягдынья абингдон агдистис алыгджер амигдали багдарин багдонас богданец богданка богданов богданув богданци богдашев богдеско богдыхан бургдорф вигдоров вологдин гангдисе где-либо гьянгдзе дагдаган дагдалах делингдэ джангдзе джугджур джугдиль дзонгдэй дингдорф завсегда измарагд инарагда инаригда когда-то кувагдач кённигде лангдорф ленгдорф лигдамид лонгдинг магдалин магданлы магденко менгдены мигдоний навсегда нагдалян оногдась повнегда повсегда ронгджаг свейгдир согдиана согдийка согдийцы сьянгджа тогдхеер тугдамме чегдомын шагдаров шангдимы абвгдейка агджабеди агджакенд амигдалин амигдалит багданово багдатьев багджылар богданики богданиха богданица богданлия богданова богданово богдановы богданско богдашино богдашичи богдо-ула боллебюгд бугдатепе вигдорова вигдорчик вологдино всегдашне гданцевка гданьская гданьское гедагдаги гутконгдо дагдизель дарбангда дарлугдах зыонгдонг кое-когда конгде-ри кун-тугды магдагачи магдалена магдалено магдалина магдебург мгд-насос менгджуки миснагдим мэннгагдэ нарсингди нацагдорж някшингда пульхёгда рангджунг сингдарин сонгдален тогдашний тонгдаенг угдым-вож чагдаржав элбэгдорж юг-богдан багдадский багдасаров багдасарян багдашкино богдалевка богданенко богданешты богданишки богданович богдановка богдановцы богданцево богдасаров богдашкино боргарбигд вест-агдер всегдашний где-нибудь джагдалпур загданский зимавсегда иггдрасиль калемегдан когда-либо лигдэн-хан магдалевка магдачешты мангдышире маршьянгди мерингдамм огденсберг саут-огден согдийский согдиондон спрингдейл тахтамыгда фальбюгден фаррингдон хантингдон хиллингдон хуричангда шпангдалем эуст-агдер ягдпантера

гж

Text examples. Click to open
гжд гжу югжа вегжа гжать гжель дегжа игжей пигжа сегжа гжатск гжегож гжелка гживна жюгжда ксегжа лингжи шагжин венгжце верегжа гжатень гжимала гжицкий гжмёнца мологжа вагжанов гаргждай гжегожев гжельщак гжиголка гжималув гжельский игжиновка вологжанка вылегжанин пельгжимка тогжанович лингжи-дзонг пельгжимовице жвайгжджякалнис гжегожовице-мале гжегожовице-вельке

гл

(in international Cyrillic letterform)

Text examples. Click to open
гли гло гля игл огл цгл бигл богл глав глад глаз глан глас глац глеб глев глед глез глей глек глен глер глес глет глиб глид глик глин глиф глия глкс глог глод глок глом глот глук глум глюк глёг глён игла иглз иглу иглы мгла мглу мугл оглы угла угле углы угль угля фогл щегл эгла эгли эгль энгл югла ягла ёгла аглай аглая аглиш аглос англо англы англь багли бегли бегло бегль бейгл бигль боггл бугле вглот вегла гигло глаад глава главк гладь глаже глажи глайд гламя гланд глане гланц гласс глатт глахи глашу глейн глеле глемс глена гленн глену глень глера глефа глеча глиба глива глиеж глизе глик- глико глима глина глинн глинт глины глио- глиоз глион глипт глист глитч глиэр глоба глобс глобы глове глоди глоды глонн глоса глоты глоях глубь глузг глузд глупо глуск глухи глухо глуша глуше глушь глыба глыжа глюк- глюки глюон гляди глядь глясе глётт гугля даглы дегли дегло дингл еглич еглон жонгл зигле иглен иглик игльс ишгль кагла кегли кегль кегля кугль лингл лёгле мглин мигли мигло мугла муглы мяглы нагли нагло нагль негла негли нейгл оглат оглед оглиш оглом онгль пагль пиглу регла ригла ригли ригль рогла рёгле сглаз сегла сигла сингл согло сягло тангл тигле тигль тягло уггла углан углец углич углов углом углян фигли фигля фогль фугли фёглё хогла хугли цигла чегла чигла шагла шегла шигль шогла щегла щеглы щогла эглие эглон эглоу эглён энгла эргле эргли юглас юглер яглом яглуш аглаий аглайя аглень аглоби аглона англез англес англет англие англия англси баглаи баглай баглан бадгли бангли беглая беглеж беглец беглов беглый бигглз биглен бигляр бингли буглаз буглаи буглен буглов бургла вайгль вглавь вгладь вглубь вейгля венгле венгль взгляд виглаф виглиц воглер вуглан вугляр выглен вёргль главан главка главый глагол гладау гладий гладко гладун гладуш гладыш глажка глазау глазго глазер глазет глазин глазки глазма глазов глазок глазун глайна гламис гламоч гламур гланда гланды гланон глаппа гларус гласис гласно гласса гласье глаукс глашин глбоке глебич глебка глебки глебко глебль глебов глевиц гледен гледка глезен глезер глезно глезос глейдс глейки гленби глендо гленик гления гленко гленне гленни глерау глечер глечик гливин глизер гликас глико- гликон глимур глинде глинец глинин глинка глинке глинки глинно глиное глиноз глинск глинча глиома глисон глиста глисты глицин глишич глобар глобен глобин глобиш глобус гловер гловно глогер глогув гложан гложин гломма гломус глонти глория глосс- глосса глотка глотов глоток глубже глубки глубля глузды глузек глумец глумче глупая глупец глупый глупыш глутин глутня глухар глухая глухих глухов глухое глухой глухув глучин глушец глушин глушка глушки глушко глушни глушня глыбка глыбки глыбов глыбоч глысва глэдис глэшоу глюира глюко- глюкоз глюмер глюоны глютен гляден глядин глядки глядня глянец гляссе григла гунгль дангла джингл догляд дрегля дуглас еглизи еглина еглино еглово жглино заглик заглот заглул зангла зиглер зиглес иглика иглинг иглино иглица иглово иглтон иглъях игляни инглби инглин инглис инглиш ишыглы йоглав кангла канглы коглин крагля кругло куглер куигли лаглан леглиз леглый ленгли логлан лонгла лонгли луглаг лэнгли лёглый л’эгль маглаг маглай маглан маглев маглич маглод мангль маугли меглен меглич меглос мозгло мозгля монгла муглан мыглен мыглиж наглер наглец наглис наглый ниггли оглала огланы оглейз оглузд отаглы отглас паэгле погляд прегль прингл пруглы прягла рагглз раглай раглан реглан реглет роглец саглам сангли сглажу сглупа севогл сиглер смиглы соглас спягло стыгла стяглы суглан сыглэг таглан таглей таглит таглиш тангла тоглый триглы туглак туглас тэнгли тяглец тяглов тяглое тяглый тёглаг уаргла углава углами углата углево углецы угличи углище углова углово углубл углынь угляны усугли файгль фигляр фоглер фуглой хеглиг хёугли цангла цеглед цеглув циглер цуглей чаглар чаглин чеглок чеглый чоглок шангла швегла шлегль шмыгли щеглец щеглов эглинг энглер энглин эрглис эрегли яглить ёглино аглавра аглаида агласун аглибол агликон аглипай аглуона аглюкон амуоглы анаглиф англада англия! англтон арглтон баглеры баглицы баглунг беглети беглецы беглица беглово беглуци бейоглу берглез берглен бигланд брюглен буглаки буглень бурглар быглувь бюгланн бюрглен вглухую вдогляд взгляды вигглер виглино виглиус вильгли возглас волглый выглеть выгляжу гагагля гаглово гаглоев ганглий геоглиф героглы глабель главани главарь главаци главбух главкет главком главкон главкос главник главное главный главреж главция глаголь гладбах гладбек гладзор гладить гладиус гладкая гладкий гладких гладков гладкое гладный гладыши глажева глажево глазачи глазера глазеть глазиха глазище глазищи глазков глазник глазной глазова глазово глазуны глазупс глазурь глазь-ю глазьев глайрич гландор гланегг глареан гласгоу гласить гласная гласные гласный глассан глассер глассон гластул глаттен глаубер глаубиц глаубич глаухау глауциг глауцин глауэрт глафира глашать глашник глаштин глебени глебова глебово глебовы глеваха гледаци глезкий глейзер глейшер глемзер гленара гленвех гленвуд гленвью гленелг гленили гленнон гленрок глентис глетчер глещава глиадин гливице глизаль гликали гликаны гликман гликоли глиндон глинино глиница глиницы глинище глинищи глинкин глинков глинная глинник глинное глинско глиняне глиняны глиоцит глипать глисона глиссад глиссан глиссер глиссон глифада глицеры глициды глицина глобена глобино глобины глобицы глобула глобули глобулы глобэкс глогино глогниц глогова глогово глодать глодово глодосы глодуны глодяны гложене глозман гломель гломуша глонасс глоппен глорьёз глоссит глоссо- глостер глотать глотиха глотово глотовы глоттер глубина глубины глубник глубоко глубчин глудкий глузман глумина глумить глумицы глумово глупая… глупеть глупить глупчув глупыши глусить глускин глухари глухарь глухачи глухино глухова глухово глухота глушата глушачи глушина глушить глушиха глушица глушицы глушков глушник глушняк глущить глхатун глыбина глыбища глыбное глэдуин глэскок глюгово глюзинг глюканы глюкать глюкман глюкоза глюоний глюциды глядень глядеть глядино глядите глядишь глянуть гляциал глёдниц гогланд гоглиха гёроглы дагликс данглоу деглавс денглиш джунгли дзеглис дрыглов дугласа дугласы дяглево еглинка жабаглы жаглица жеглица жеглово жонглер жонглёр заглаза заглоба заглыби закругл замглай зооглея игл-вью иглесиа игловаш игловой игловые иглулик иглянки ик-игль ингланд

гл

(in the letterform of modern Bulgarian Cyrillic)

Text examples. Click to open
гли гло гля игл огл цгл бигл богл глав глад глаз глан глас глац глеб глев глед глез глей глек глен глер глес глет глиб глид глик глин глиф глия глкс глог глод глок глом глот глук глум глюк глёг глён игла иглз иглу иглы мгла мглу мугл оглы угла угле углы угль угля фогл щегл эгла эгли эгль энгл югла ягла ёгла аглай аглая аглиш аглос англо англы англь багли бегли бегло бегль бейгл бигль боггл бугле вглот вегла гигло глаад глава главк гладь глаже глажи глайд гламя гланд глане гланц гласс глатт глахи глашу глейн глеле глемс глена гленн глену глень глера глефа глеча глиба глива глиеж глизе глик- глико глима глина глинн глинт глины глио- глиоз глион глипт глист глитч глиэр глоба глобс глобы глове глоди глоды глонн глоса глоты глоях глубь глузг глузд глупо глуск глухи глухо глуша глуше глушь глыба глыжа глюк- глюки глюон гляди глядь глясе глётт гугля даглы дегли дегло дингл еглич еглон жонгл зигле иглен иглик игльс ишгль кагла кегли кегль кегля кугль лингл лёгле мглин мигли мигло мугла муглы мяглы нагли нагло нагль негла негли нейгл оглат оглед оглиш оглом онгль пагль пиглу регла ригла ригли ригль рогла рёгле сглаз сегла сигла сингл согло сягло тангл тигле тигль тягло уггла углан углец углич углов углом углян фигли фигля фогль фугли фёглё хогла хугли цигла чегла чигла шагла шегла шигль шогла щегла щеглы щогла эглие эглон эглоу эглён энгла эргле эргли юглас юглер яглом яглуш аглаий аглайя аглень аглоби аглона англез англес англет англие англия англси баглаи баглай баглан бадгли бангли беглая беглеж беглец беглов беглый бигглз биглен бигляр бингли буглаз буглаи буглен буглов бургла вайгль вглавь вгладь вглубь вейгля венгле венгль взгляд виглаф виглиц воглер вуглан вугляр выглен вёргль главан главка главый глагол гладау гладий гладко гладун гладуш гладыш глажка глазау глазго глазер глазет глазин глазки глазма глазов глазок глазун глайна гламис гламоч гламур гланда гланды гланон глаппа гларус гласис гласно гласса гласье глаукс глашин глбоке глебич глебка глебки глебко глебль глебов глевиц гледен гледка глезен глезер глезно глезос глейдс глейки гленби глендо гленик гления гленко гленне гленни глерау глечер глечик гливин глизер гликас глико- гликон глимур глинде глинец глинин глинка глинке глинки глинно глиное глиноз глинск глинча глиома глисон глиста глисты глицин глишич глобар глобен глобин глобиш глобус гловер гловно глогер глогув гложан гложин гломма гломус глонти глория глосс- глосса глотка глотов глоток глубже глубки глубля глузды глузек глумец глумче глупая глупец глупый глупыш глутин глутня глухар глухая глухих глухов глухое глухой глухув глучин глушец глушин глушка глушки глушко глушни глушня глыбка глыбки глыбов глыбоч глысва глэдис глэшоу глюира глюко- глюкоз глюмер глюоны глютен гляден глядин глядки глядня глянец гляссе григла гунгль дангла джингл догляд дрегля дуглас еглизи еглина еглино еглово жглино заглик заглот заглул зангла зиглер зиглес иглика иглинг иглино иглица иглово иглтон иглъях игляни инглби инглин инглис инглиш ишыглы йоглав кангла канглы коглин крагля кругло куглер куигли лаглан леглиз леглый ленгли логлан лонгла лонгли луглаг лэнгли лёглый л’эгль маглаг маглай маглан маглев маглич маглод мангль маугли меглен меглич меглос мозгло мозгля монгла муглан мыглен мыглиж наглер наглец наглис наглый ниггли оглала огланы оглейз оглузд отаглы отглас паэгле погляд прегль прингл пруглы прягла рагглз раглай раглан реглан реглет роглец саглам сангли сглажу сглупа севогл сиглер смиглы соглас спягло стыгла стяглы суглан сыглэг таглан таглей таглит таглиш тангла тоглый триглы туглак туглас тэнгли тяглец тяглов тяглое тяглый тёглаг уаргла углава углами углата углево углецы угличи углище углова углово углубл углынь угляны усугли файгль фигляр фоглер фуглой хеглиг хёугли цангла цеглед цеглув циглер цуглей чаглар чаглин чеглок чеглый чоглок шангла швегла шлегль шмыгли щеглец щеглов эглинг энглер энглин эрглис эрегли яглить ёглино аглавра аглаида агласун аглибол агликон аглипай аглуона аглюкон амуоглы анаглиф англада англия! англтон арглтон баглеры баглицы баглунг беглети беглецы беглица беглово беглуци бейоглу берглез берглен бигланд брюглен буглаки буглень бурглар быглувь бюгланн бюрглен вглухую вдогляд взгляды вигглер виглино виглиус вильгли возглас волглый выглеть выгляжу гагагля гаглово гаглоев ганглий геоглиф героглы глабель главани главарь главаци главбух главкет главком главкон главкос главник главное главный главреж главция глаголь гладбах гладбек гладзор гладить гладиус гладкая гладкий гладких гладков гладкое гладный гладыши глажева глажево глазачи глазера глазеть глазиха глазище глазищи глазков глазник глазной глазова глазово глазуны глазупс глазурь глазь-ю глазьев глайрич гландор гланегг глареан гласгоу гласить гласная гласные гласный глассан глассер глассон гластул глаттен глаубер глаубиц глаубич глаухау глауциг глауцин глауэрт глафира глашать глашник глаштин глебени глебова глебово глебовы глеваха гледаци глезкий глейзер глейшер глемзер гленара гленвех гленвуд гленвью гленелг гленили гленнон гленрок глентис глетчер глещава глиадин гливице глизаль гликали гликаны гликман гликоли глиндон глинино глиница глиницы глинище глинищи глинкин глинков глинная глинник глинное глинско глиняне глиняны глиоцит глипать глисона глиссад глиссан глиссер глиссон глифада глицеры глициды глицина глобена глобино глобины глобицы глобула глобули глобулы глобэкс глогино глогниц глогова глогово глодать глодово глодосы глодуны глодяны гложене глозман гломель гломуша глонасс глоппен глорьёз глоссит глоссо- глостер глотать глотиха глотово глотовы глоттер глубина глубины глубник глубоко глубчин глудкий глузман глумина глумить глумицы глумово глупая… глупеть глупить глупчув глупыши глусить глускин глухари глухарь глухачи глухино глухова глухово глухота глушата глушачи глушина глушить глушиха глушица глушицы глушков глушник глушняк глущить глхатун глыбина глыбища глыбное глэдуин глэскок глюгово глюзинг глюканы глюкать глюкман глюкоза глюоний глюциды глядень глядеть глядино глядите глядишь глянуть гляциал глёдниц гогланд гоглиха гёроглы дагликс данглоу деглавс денглиш джунгли дзеглис дрыглов дугласа дугласы дяглево еглинка жабаглы жаглица жеглица жеглово жонглер жонглёр заглаза заглоба заглыби закругл замглай зооглея игл-вью иглесиа игловаш игловой игловые иглулик иглянки ик-игль ингланд

ЪХ

Cyrillic kerning pairs for ЪХ
 

Content

If you like this site and find it useful, help us to make it better by giving feedback, suggesting improvements or by donation.

Donate
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.